Dokumentumok

Nyilvánosan közzéteendő adatok

mappák jelképező kép Központi Információs Közadat-nyilvántartás
1. Szervezeti, személyzeti adatokDokumentum
1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Dokumentum Letöltése
1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Dokumentum Letöltése
1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): Dokumentum Letöltése
1.4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend: Dokumentum Letöltése
1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: A Kórház esetében nincs ilyen.
1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: A Kórház esetében nincs ilyen.
1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: A Kórház esetében nincs ilyen.
1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: Dokumentum Letöltése
1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: A Kórház esetében nincs ilyen.
1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok, neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: A Kórház esetében nincs ilyen.
1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai: Dokumentum Letöltése
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatokDokumentum
2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: Dokumentum Letöltése
2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: A Kórház esetében nincs ilyen.
2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: A Kórház esetében nem értelmezhető
2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: A Kórház esetében nem értelmezhető
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Dokumentum Letöltése Dokumentum Letöltése
Archiv
2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: Dokumentum Letöltése
2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: A Kórház esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.
2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: Honlap
2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: Jelenleg nem áll rendelkezésre nyilvános adat.
2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Jelenleg nem áll rendelkezésre nyilvános adat.
2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dokumentum Letöltése
2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Nem történt ilyen statisztikai adatgyűjtés a Kórház esetében.
2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Dokumentum Letöltése
2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A Kórház esetében nem értelmezhető.
2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A Kórház esetében nem értelmezhető.
3. Gazdálkodási adatokDokumentum
3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója: Beszámolók:
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.évk. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Költségvetések:
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.-1 2019.-2 2020.-1 2020.-2 2021. 2022.
3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

A Karcagi Kátai Gábor Kórházban foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

Archívum

2019. I. negyedév
2019. II. negyedév
2019. III. negyedév
2019. IV. negyedév

2020. I. negyedév
2020. II. negyedév
2020. III. negyedév
2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév
2021. II. negyedév
2021. III. negyedév
2021. VI. negyedév

2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: A Kórház esetében nincs ilyen.
3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével 2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): A Kórház esetében nincs ilyen.
3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: A Kórház esetében nincs ilyen.
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: Pályázatok
3.8. Közbeszerzési információk Dokumentum Letöltése
Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv 2021
Közbeszerzési terv 2022

Nyilvánosan közzéteendő 5 millió Ft értékhatárt meghaladó szerződések

Kötelezően közzétételre kerülő nettó 5 millió Ft értékhatárt meghaladó szerződésekDokumentum
Allianz Hungária Biztosító Zrt.
Vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás
Dokumentum Letöltése
Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Medworks rendszer karbantartása
Dokumentum Letöltése
Dispomedic Kft
Dispomedic Kft - Mobil UVC fénnyel működő felület és légfertőtlenítő készülék szerződés
Dokumentum Letöltése
Bírálat
Dr. Szalainé Dr. Szántai Katalin
Jogi szolgáltatás
Dokumentum Letöltése
Módosítás
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
Villamos energia szolgáltatás
Dokumentum Letöltése
Garion-Vill Kft
konyhai-mosodai villamos főelosztó beszerzése
Dokumentum Letöltése
Karcagi "Erőforrás" Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft.
Földgáz szolgáltatás
Dokumentum Letöltése
Kismarton ügyvédi iroda
jogi szaktanácsadás
Dokumentum Letöltése
módosítás
NHKV Zrt.
Hulladékszállítás
Dokumentum Letöltése
Országos Vérellátó Szolgálat
Vérkészítmény,vérszállítás
Dokumentum Letöltése
Tiszamenti- Regionális Vízművek Zrt.
Víz- és csatornadíj
Dokumentum Letöltése
Siemens Healthcare Kft.
Somatom Emotion 16 CT karbantartási szerződés
Dokumentum Letöltése
Bírálat
MVM Villamos energia adásvételi szerződés Dokumentum Letöltése
MVM Földgáz adásvételi szerződés. Dokumentum Letöltése
MED-EN Trade Kft.
Egészségügyi gép-műszerek szállítása és üzembe helyezése, ultrahang készülék
Dokumentum Letöltése

Betegtájékoztatók, beleegyező nyilatkozatok

Betegtájékoztatók, beleegyező nyilatkozatokDokumentum
Tájékoztató a Kórházban történő fekvő- és járóbeteg ellátásról Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - A kapcsolattartás jogának jogszabályi háttere Dokumentum Letöltése
Beleegyező nyilatkozat kórházi felvételbe (Újszülött részleg) Dokumentum Letöltése
Beleegyező nyilatkozat kórházi felvételbe Dokumentum Letöltése
Beleegyező nyilatkozat műtétek, valamint orvosi beavatkozások végzéséhez. Nyilatkozat műtétek, valamint orvosi beavatkozások visszautasításáról Dokumentum Letöltése
Nyilatkozat otthonról hozott gyógyszerekről Dokumentum Letöltése
Nyilatkozat otthonról hozott gyógyszerekről - törvényes képviselő Dokumentum Letöltése
Cukorbetegek edukációs lapja - fekvőbeteg Dokumentum Letöltése
Cukorbetegek edukációs lapja - járóbeteg Dokumentum Letöltése
Egészségügyi dokumentum kiadása iránti kérelem Dokumentum Letöltése
Kérelem - dokumentum megküldésére Dokumentum Letöltése
Felvételi kérelem pszichiátriai intézetben történő önkéntes gyógykezeléshez Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - Agyvízvételhez (TÁJ/1301) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - gerincvíz levételhez (TÁJ/1302) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Mellkascsapolás (TÁJ/1303) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Hascsapolás (TÁJ/1304) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Sternum punkció (TÁJ/1305) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Bőr alatti tályog feltárásáról (TÁJ/1306) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Terheléses EKG vizsgálatra (TÁJ/1307) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Transzfúzióról (vérátömlesztésről) (TÁJ/1308) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Gastroscopia (TÁJ/1309) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Rectoscopos vizsgálatról (TÁJ/1310) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Az epeutak és a hasnyálmirigyvezeték tükrözése - RTG. ábrázolása (TÁJ/1312) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Vakbélműtét (TÁJ/1313) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Hasfalisérv miatt végzett műtét (TÁJ/1314) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Aranyérbetegség és annak kezelése (TÁJ/1315) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Epehólyag laparoscopos eltávolítása (TÁJ/1316) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Gyomordaganat miatt végzett műtét (TÁJ/1317) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Végbéltályog miatt végzett műtét (TÁJ/1318) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Végbéldaganat miatt végzett műtét (TÁJ/1319) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - Lágyéksérv lichtenstein (háló beültetéses) szerinti műtétbe (TÁJ/1320) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Hasmegnyitás (TÁJ/1321) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Hasi méheltávolítás (TÁJ/1322) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Hüvelyi méheltávolítás (TÁJ/1323) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Nőgyógyászati curettage (TÁJ/1324) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Szülő nők számára (TÁJ/1325) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Terhességmegszakítás (TÁJ/1326) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Szürkehályog műtét (TÁJ/1327) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Hasnyálmirigy daganat esetén végzett műtétről (TÁJ/1328) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - Szürkehályog műtétre (TÁJ/1329) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Ortopédiai előjegyzési értesítő (TÁJ/1330) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Sebészeti előjegyzési értesítő (TÁJ/1333) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Gyermeküket kisérő édesanyák részére (TÁJ/1334) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Nem magyar állampolgár ellátási költségtérítésről (TÁJ/1335) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Intravénás kontrasztanyagos vizsgálat (TÁJ/1336) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Enteriális kontrasztanyagos vizsgálat (TÁJ/1337) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Röntgen vizsgálatokról (TÁJ/1338) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Traumatológiai előjegyzési értesítő (TÁJ/1339) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Szülészet-nőgyógyászati előjegyzési értesítő (TÁJ/1340) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Altatás, érzéstelenítés (Részletes) (TÁJ/1341) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Altatás, érzéstelenítés (TÁJ/1341) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Tájékoztató az egészségügyi és személyazonosító adatok kezeléséről (TÁJ/1342) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Állatszőr allergiás betegek részére (TÁJ/1343) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Háziporatka allergiás betegek részére (TÁJ/1344) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Penészgomba allergiás betegek részére (TÁJ/1345) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Pollenérzékeny betegek részére (TÁJ/1346) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Infectív endocarditis (IE) profilaxisa (TÁJ/1347/a) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Endocarditis profilaxis (TÁJ/1347/b) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Levél a kismamákhoz (TÁJ/1348) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Syncumart szedő betegek diétája (TÁJ/1349) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Lymphoedemában szenvedő betegek helyes életvitele (TÁJ/1350) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Temetkezési szolgáltató választás (TÁJ/1352) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Magzati ultrahang vizsgálat (TÁJ/1353) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Egynapos sebészeti ellátás (TÁJ/1354) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Beleegyező nyilatkozat egynapos sebészeti beavatkozáshoz (TÁJ/1355) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - A bélelzáródás miatt végzett műtétről (TÁJ/1356) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Valamely végtag sebészeti eltávolításáról (Amputáció) (TÁJ/1357) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Szívizom Spect vizsgálatról (TÁJ/1359) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - DEOEC Nukleáris medicina központ szívizom szcintigráfiás vizsgálat (TÁJ/1360) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - A vastagbéldaganat műtéti megoldásáról (TÁJ/1361) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - A visszérműtétről (TÁJ/1362) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Lúdtalptorna (TÁJ/1363) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - A pszichiátriai betegeknél alkalmazható korlátozó intézkedések eljárásrendje (TÁJ/1364) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Frenulotómi/Nyelfék átvágása (TÁJ/1365) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Arcüregöblítés (TÁJ/1366) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Dobhártya bemetszése (TÁJ/1367) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Arc-,fej-, nyakbőr jó- és rosszindulatú daganata (TÁJ/1368) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Nyak- és arctájék gyulladásai tályogképződéssel (TÁJ/1369) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Arc-, száj- és lágyrész sérülések (TÁJ/1370) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Orrcsont törése (TÁJ/1371) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Légcsőmetszés (TÁJ/1372) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Próbakimetszés (TÁJ/1373) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Mandula körüli tályog (TÁJ/1374) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Dobhártya és/vagy dobüregi tályog műtéti helyreállítása (TÁJ/1375) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Orrvérzés (TÁJ/1376) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Orrsövény műtét (TÁJ/1377) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Dobüregi tubus behelyezése (TÁJ/1378) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Endoscopos gégevizsgálat és műtét (TÁJ/1379) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Endoscopos ORR- és Melléküreg műtét (TÁJ/1380) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Tolmács részére (TÁJ/1381) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat - Jejunum szonda levezetése endoscop segítségével (TÁJ/1382) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Vizelettenyésztés (TÁJ/1383) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat CT vizsgálat (TÁJ/1384) Dokumentum Letöltése
CT Betegtájékoztató - Időpont értesítővel (TÁJ/1385) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat és felelősségvállalás a 24 órás vérnyomásmérő készülék (ABPM) biztonságos viselésére (TÁJ/1394) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat és felelősségvállalás a HOLTER-EKG készülék biztonságos viselésére (TÁJ/1395) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Felelősségvállalási és kulcs-, ágynemű átvételi nyilatkozat (TÁJ/1397a) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Felelősségvállalási és kulcs- ágynemű átvételi nyilatkozat (TÁJ/1397b) Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - Irányított véradásról (TÁJ/1399) Dokumentum Letöltése
Beleegyező nyilatkozat videofelvétel készítéséhez Dokumentum Letöltése
Betegtájékoztató - MRSA vagy más MRK (Multireziszten kórokozó) hordozó/fertőzött páciensek részére (TÁJ/1404) Dokumentum Letöltése

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatóDokumentum
Adatkezelési tájékoztató Dokumentum Letöltése

Minőségpolitika

MinőségpolitikaDokumentum
Karcagi Kátai Gábor Kórház - Minőségpolitika Dokumentum Letöltése


Energetikai szakreferens jelentés

Energetikai szakreferens jelentésDokumentum
2022. évi energetikai szakreferens jelentés Dokumentum Letöltése